Matr. nr. 111a (110) (12-15/12-67)

Løkken 1807

 På det første kort over Løkken fra 1807 er vist et hus på stedet. Det var ejet af skipper Michel Christensen. Huset lå tæt på Anders Bach skudehandlergård, der oprindeligt var bygget at Anders Pedersen Haverslev o. 1793, men overtaget af Anders Bach, da han blev gift med Anders Haverslevs enke, Maren Nielsdatter. Det kan undre, hvorfor Michel Christensen byggede sit hus så langt mod syd, et godt stykke fra bygrænsen på det tidspunkt. Forklaringen kan være, at han har kendt Anders Pedersen og valgt at bygge ved siden af ham og måske på et stykke af den grund, Anders Pedersen købte i 1793 til byggeriet. Ved folketællingen i 1789 var Michel Christensen matros og boede i husstanden hos Anders Haverslevs faster (skudehandler Søren Haverslev enke). Det er sandsynligt de har lært hinanden at kende der. Det er også muligt, at Michel Christensen har sejlet som skipper for Anders Haverslev.  På kortudsnittet ses Michels Christensens hus til højre for Anders Bachs Gaard lige nord for Lerbækken.

Michel Christensen fik huset takseret og brandforsikret i 1803, men det kan godt være blevet bygget nogle år før. Han blev gift i 1795. Hans grundkøb er ikke tinglæst, derfor haves der ikke mere præcise data. Huset var på 6 fag med klinede vægge mod syd og bræddebeklædning mod nord og i enderne og stråtag. I huset fandtes en jernbilæggerovn og en kedel af kobber, formentlig en gruekedel. Det er inventar, man ikke normalt finder i husene på denne tid, og viser, at det er et skipperhus og ikke et fiskerhus. Der vides ikke meget om Michel Christensen ud over at han var skipper. Han blev født i 1763 og gift med Kirsten Nielsdatter i 1795. Michel Christensen dørde i 1818 og Kirsten Nielsdatter i 1830. Sønnen Peder Mikkelsen arvede huset.

Peder Mikkelsen var født i 1795 som tvilling, men tvillingbroren Christen døde som spæd. I 1797 fik han en lillebror, som også kaldtes Christen, men han døde som 5-årig af kopper. Peder Mikkelsen overlevede epidemien som den eneste tilbageværende af børnene og var derfor enearving, da forældrene døde. Peder Mikkelsen blev som faren sømand – matros. Han giftede sig umiddelbart efter morens død i 1830 med Karen Frederiksdatter, datter af Bødker Frederich Therchildsen. Hun havde arvet matr. nr. 73 (Torvet 2) og matr. nr. 24 Furreby efter sine forældre, og Peder Mikkelsen blev ved giftemålet med hende ejer af disse ejendomme. Han boede i huset indtil sin død i 1873. Karen Frederiksdatter døde kort forinden. Ejendommen fik ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 110.

Peder Mikkelsen og Karen Frederiksdatter havde 3 børn. Datteren Kirsten og den yngste søn, Michael boede i huset hos dem, da de døde. Sønnen Christen havde købt nabohuset matr. nr. 111 i 1866. Michael Pedersen blev gift umiddelbart efter forældrene død (i 1874) og byggede hus på Vrenstedvej. Storesøsteren flyttede med derhen. Det gamle hus på matr. nr. 110 var formentlig i for dårlig stand til, at de ville blive boende her. Grund og hus overgik til Christen Pedersen, der formentlig ret hurtigt rev det ned. Der er ikke registreret beboere ved folketællingen 1880 og huset var væk på Generalstabens målebordsblad fra 1880’erne (det tidligste geodætiske kort).

Matr. nr. 111

Sønder i By i 1920'erne

Jens Christensen Holmen fik skøde på grunden i 1848. Han købte den af skudehandler Peter Mortensen m. fl. Det var oprindelig en del af Andres Bachs ejendom. Han byggede et hus på grunden, der takseredes og forsikredes i 1848. Huset var på 9 fag, grundmuret med tegltag og vendte nord syd - det første beboelseshus, der vendte således. Det blev takseret igen i 1856. Det var nu indrettet med storstue, dagligstue, sovekammer, spisekammer, gang, køkken og sadelmagerværksted. Jens Christensen Holmen var søn af Christian Jensen Holmen og Mette Mouritsdatter på Løkkenskær, men vokset op hos garver og sadelmager Thomas Winther, som hans mor blev gift med efter farens død. Han var udlært i stedfarens forretning og var nyetableret som sadelmagermester, da han byggede hus i 1845, 24 år gammel. Han blev i 1847 gift med Thorine Johnsdatter, der var norsk.

I 1857 solgte han huset til Hans Gorgius, Løkkens første læge og flyttede til byen, efter han var pensioneret som distriktslæge. Jens Christensen Holmen byggede i stedet for nyt hus på senere matr. nr. 69 (også et nord-syd vendt hus). Hans Gorgius byggede et tørvehus på 8 fag af bindingsværk med stråtag til huset, Tilbygningen rummede også kostald og lade, og var forsynet med et halvtag i bindingsværk med tegltag til svinestald og hønsehus. Doktor Gorgius solgte huset videre til Christen Pedersen i 1866, og flyttede fra byen igen. Der gik herefter nogle år, inden Løkken igen fik læge.

Der fotograferes foran huset

Christen Pedersen var søn af matros Peder Mikkelsen i nabohuset og også nyetableret, da han købte huset (28 år). Hanvar på det tidspunkt blevet skipper og netop gift med Mariane Hansdatter fra Sejlstrup, der var 13 år ældre end ham. Hun havde en søn, fra før de blev gift. Sammen fik de en datter, som døde som barn. Christen Pedersen sejlede som skipper på flere Løkkenskuder, men blev fisker, da skudehandelen var ovre og mangeårig sogne-foged. Han boede i huset i mange år, til sidst som enkemand. Mariane Hansdatter døde i 1911. I 1920 udstykkede han grunden i 2 parceller og solgte den sydlige matr. nr. 111b og 110 til L. P. Pedersen. Han overdrog resten af ejendommen, matr. nr. 111a til Julius Pedersen som gave  i 1921. Julius Pedersen var opvokset i huset. Han var søn af Maren Kirstine Pedersen, der var syerske og logerende hos Christen Pedersen og Mariane Hansdatter fra før 1870 til sin død i 1908. Christen Pedersen flyttede ind på det nye alderdomshjem, hvor han døde nogle måneder senere.

Julius Pedersen solgte hurtigt matr. nr. 111a og 110 videre til L. P. Pedersen, som Christen Pedersen havde givet forkøbsret i skødet til Julius Pedersen, og L. P. Pedersen ejede herefter hele Christen Pedersens tidligere ejendom. Hans enke solgte i 1926 ejendommen til A. Olsen, der overdrog den til datteren Petrea Pilegaard som særeje. Matr. nr. 111b solgte hun i 1949 til Christian Brix Kjeldgaard.

Matr. nr 111a og 110 blev sammenlagt matrikulært i 1950 til matr. nr. 111a. Efter Petrea Pilegaards død i 1960 overdroges ejendommen til Bertha Olesen. Fritz Bredvig købte huset i 1987. Huset er et af de gamle velbevarede huse i Løkken og kaldes i dag ”Sønder i By”. Ude fra fremtræder det formentlig, som det så ud, da Jens Christensen Holmen byggede  det i 1845.

Sønder i By efter 1946