Skibbrudne på Havet malet af  Anton Melbye

 21-22 Dobeltstranding på Grønhøj og Løkken Strand af skonnerten "Johan og Thomine" og sluppen "Thomas" den 12.2.1861 (Aalborg Stiftstidende 13.2.1861 og 15.2.1861) 

I sidste Storm, Natten til i Gaar, strandede ud for Grønhøj ved Løkken Skonnerten "Løkken". tilh. Kjøbmand S. Jensen. Den var kommen fra England og under Indladning hertil igjen. Skibet er Forsikkret hos Forsikkringsforeningen i Randers. Af Ladningen vare 800 Tdr. Havre alt komne ombord. Nærmere er os ubekjemdt.

Den udfor Grønhøi strandede Skonnert af Løkken rudne på havet malet af Anton Melbyehedder ikke "Løkken", men "Johan og Thomine", L. C. Lindgaard. Den var kommen fra ulloa med Kul og Jern til Løkkens Rhed, hvor Samme paa 90 Tdr. Kul nær var udlosset. Den blev i aldeles overiset i Sneestorm med oceanagtige Byger og høj Sø ført bort, drivende for sit Anker. Besætningen reddedes først langt ud paa Aftenen af Redningsbaaden, efter at 2de Raketter vare affyrede og der desforuden var gjort et forgjæves Forsøg med Redningsbaaden. Skibets Papirer og Størstedelen af Besætningens Tøi er tabt. Af den paa Løkkens Rhed paabegyndte Indladning af Havre (ca. 400 Tdr. vare allerede indladede) samt de tilbageværende Kul vil der sandsynligvis intet blive bjerget, da Skonnerten er fuldstændig Vrag.

Samme Dag ankom paa Løkken Rhed Sluppen "Thomas" af Løkken Med Tømmer fra Kragerø. Saa snart Ankeret var faldet, brød en voldsom Brådsø over Sluppen, der i et nu Bortrev Skipperen P. Toft Larsen, som fandt sin Død i det fraadende Element. Den forulykkede efterlader sig i Løkken en sørgende Enke med 5 uforsørgede Børn i trange Kaar. Sluppen "Thomas" var formentlig ejet af skudehandler P. C. Hoffmann i Løkken. 

23 Strandingen af skonnerten "Jägeren" på Løkken Strand den 4.7.1861 (Dagbladet København 7.7.1861) 

Hjørring den 4de Juli. Imorges landsattes udfor Furreby Kirke, ved Løkken Skonnerten, "Jägeren" hjemmehørende i Sverige , paa Vei fra Stockholm til Hull med gammelt Støbejern. Besætningen, 5 Mand, reddedes ved Hjælp fra Land, men Mandskabets Tøi, der senere bragtes i Land, var til Dels beskadiget af Søevand, hvoraf Skibet, der maa betragtes som Vrag, allerede er fuldt. Ladningen kan ogsaa anses for tabt - Skonnerten forlod Stockholm den 4de Juni; den har saaledes været paa Reise i en heel aned. I Søndags Nat sprang den Læk i Søen.

 24 Stranding på Løkken Strand -- Brig Hortensia den 20.11.1861 (Aalborg Stiftstidende 23.11.1861 og 25.11.1861)

Hjørring den 20de November 1861. I Morges Kl. 1½ indstrandede ved Løkken  Brig "Hortensia" , Kapitain S. Svendsen af Gøteborg, fra Bordeaux til Hjemstedet med vine og Stykgods. Besætningen, 10 Mand er reddet. Skibet er Vrag. Bjergningen er paabegyndt.

Hjørring den 21de November. Under Stormen indstrandede i Gaar Morges Kl. 1½ ret ud for Løkken Briggen "Hortensia, Kapt. S. Svendsen af Gøteborg  fra Bordeauk til Hjemstedet med Vine og Stykgods, deriblandt Kognak, Svedsker, Kathrineblommer, Æbler Lakrids, Gardiner m.m. Besætningen, 10 Mand reddedes ved Hjælp af Baad fra Land efterat der først ved Raketkastningsapparatet var tilveiebragt Forbindelse med Skibet. Dette, der er ganske nyt og af særdeles smuk Bygning, er ved Bølgernes Magt sat saa langt op paa Land, at man ved indtrædende lav Vandstand vil kunne gaae tørskoet til det. Det er sønderslaaet i Bunden og rimeligvis Vrag. Bjergningen af Inventar og Last, sidste i mere og mindre havareret Tilstand, er paabegyndt og vil kunne fuldendes uden Vanskelighed.

27 Stranding af tjalk "Engelina" på Furreby Strand den 26.12.1862 (Aalborg Stiftstidende 29.12.1862 og 8.1.1863)

Samme Aften (26.12.1862) inddrev udfor Lyngby med Bunden i Veiret Kuffen "Engelika", Hepenga af West-Rhandersehn med Brædder. Besaætningens Skjæbne er endnu uvis. Den 26de f. M. er paa Furreby Forstrand uden levende Folgs Medfølge inddreven med Bunden i Veiret en Tjalk, der af forefundne Papirer ses at være "Engelika" Capit. J. R. Hepenga af Westerrhandersehn i det Hannoveranske. Ladningen bestaar af Trælast hvis bjergning er paabegyndt. Eierne af forbemeldte Skib og Ladning, indkaldes herved til inden Aar og Dag at melde sig for Amtet og godtgjøre sin Adkomst til det strandede eller Sammes Provenu. Hjørring Amt, den 5te Januar 1853. Esbensen. 

31 Stranding af Skonnert "Heather Bell" på Grønhøj Strand den 27.3.1863 (Dagbladet København 1.4.1863)

Hjørring, den 28de Marts. Skonnerten "Heather Bell"  af Pitthenweem, ført af Capitain G. Lawson og Styrmand D. Lawson, paa Reisen fra Dyzard til Greifwalde med Ladning af Steenkul, landsattes igaar Morges kl 81/4 udfor Grønhøi   efter 3 timers forgæves Forsøg paa at krydse Bugten ud. Skibet, der tilhører Mr. Welch i Pitthenween, er 73 Registertons drægtigt; det er seilethelt pop i Landslaget, hvor det ligger kæntret, og maa anses for Vrag. Besætningestaaende af Capitainen og 4 Mand, gik i Land i egen Baad strax efter Strandingen, og forinden Redningsbaaden fra Løkken kunne naae derop.

32-33 Dobbeltstranding på Løkken Strand og Rubjerg Strand den 10.8.1863 (Aalborg Stiftstidende 11.8.1863, 15.8.1863, 24.81863)

Hjørring den 11. August. Igaar Nat strandede udfor Rubjerg "Hoppet", White af Nord Shields, fra Hartlepool bestemt til Kronstadt med Kul; og udfor Løkken "Helen Inglis" af Crosbie, fra Pert og Grangemouth til Danzig med Rujern. Begge Besætninger reddedes. Skibene er Vrag.

Stranding ved Vestkysten

Aalborg den 15de Aug. Af de udfor Rubjerg og Løkken i Mandags Nat strandede Skibe sank det ene "Helen" med Rujern, strax og selv Folkenes Tøi blev ikke bjerget. Af det andet "Hoppet", et meget stort Kulskib med 450 Tdr. Kul , bjergedes noget Iventarie og Takkelage. Af Skroget kom kun nogle Vragstykker til StrandenAalborg den 24de August. Skonnerten "Helen Inglis" og Barken "Hoppet"s Strandinger udfor Løkken og Rubjerg Natten til den 10de ds. skeete for fulde seil, ja Barken havde endog baade Børenbramsejl og Læseil. Det var altsaa uden Storm-Indflydelse eller, rettere sagt, der var ingen Anledning til Strandingerne, efter de Skibbrudnes eenslydende Forklaringer, alene den stærke vestlige Strømsætning i Forbindelse med nogen Tykning tilsøs, og for "Helen Inglis"s vedkommende den indehvde Jernlasts Indflydelse paa compasset. Barkens bjergede Takkelage og Skroget i Stranden sælges som averteret ved auktion i dag. 

35 Strandingen af Skonnerten "Pursuit" på Løkken Strand den 6.11.1863 (Dagbladet København 11.11.1863) Hjørring den 6te November Eftermiddag Kl. 4 indstrandede ved Løkken Skonnerten "Pursuit" af Canarvon, ført af Kapitain John Roberts, paa Reisen fra Hamborg til Sweansea med en Ladning af 600 Quarters Hvede. Besætningen bestaaende af Kaptajnen og 5 Mand bjergedes ved Redningsbaaden. Skibet staar paa inderste Revle.
39 Fregatten " Friederick Wilhelm den 4te"s stranding på Furreby Strand den 21.10.1864 (Aalborg Stiftstidende 25.10.1864)I Fredags Morges Kl. 3 strandede, efter Dgst. , udfor Kodal (ca ½ Miil nord for Løkken)) Fregatten "Friederick Wilhelm den 4de" af Danzig, C. C. Falcke, paa Reise fra London til Hjemstedet med Ballast. Besætningen, der ialt bestod af 18 Mand foruden Føreren, bjergedes ved Redningsbaaden fra Løkken. Skibet staar paa inderste Revle, men det er dog tilsyneladende endnu uskadt. 

43 Tysk skonnertbrig "Johanne"s stranding på Løkken Strand den 31te Oktober 1865 (Aalborg Stiftstidende 31.10.865, 2.11.1865 og 4.11.1865)

Ifølge Meddelelse fra Hjørring til "Aalbpst" er Briggen "Johanne" Kapt. Beck. af Stettin, den 31.Oktober strandet Ved Løkken paa Reise fra Inverkeithingmtil Stettin med en Ladning Kul. Besætningen er bjerget (ifølge Hjørr. Av. ved Redningsbaaden), men Skibet er sunket.

Et stort med Kul ladet Preussisk Skib som i 6 Dage skal have holdt sig paa Pumperne i Søen, blev i Tirsdags Morges omtr. Kl. 8 grundsat ud for Løkken. Mandskabet bragtes iland ved Redningsbaaden. Skibet er sjunket.

Det i Tirsdags udfor Løkken indstrandede Skib er Skonnertbrig "Johanne" W. Beck af Stettin, paa Reise fra Inverkeithing med Kul til Hjemstedet. Skonnerten havde været læk i 5 Dage og da Besætningen saaledes var ganske udmattet og Pumperne desuden blevne uklare, var man nødsaget til at landsætte for om muligt derved at frelse Liv og Gods. Besætningen, 8 Mand i alt, er reddet. Folkene have bjerget Størstedelen af ders Tøi, hvorimod Skibsføreren kun fik reddet hvad han stod og gik i. Skibet er complet Vrag og Ladningen tabt; Takkelage og Inventar ventes bjerget. 

46 Brig "Gazellen" strandet paa Furreby Strand den 8.11.1867 (Aalborg Stiftstidende 11.11.1867 og 14.11.1867)

Paa Furreby Sogns nordre Forstrand forliste Natten til i Fredags Briggen "Gazellen", A. Halvorsen af Drammen, fra Middelsborough til Aarhus med en Ladning Rujern, Kul og Cinders. Skibet afgik fra England den 2den ds., og i Torsdags Kl. 8 Aften peiledes Hanstholmens Fyr i Sydvest i 1½ Miils distabce. Paa Grund af den stærke Storm gik Skibet kun for klodsrebede Mersseil, og derved er Skibet af den stærke Strøm sat ud af Kursen mod Land, saat det under Styrmandsvagten stødte om Natten Kl. 1, formentlig paa den mellemste Revle,; efter at have stødt, flød Skibet et Stykke, huggede derpaa atter og stod fast, mens Søen brød voldsomt over det. Skibet kastedes om tvers for Søen og krængede over, hvorved 3 Mand faldt ud i Læ og druknede. De tilbageblevne 5 Mand søgte Rigningen, men da ogsaa Masterne gik under Vand omkom 4; kun een Mand lykkedes det at faae sat paa nogle Vragstykker og paa disse at drage iland. Skibet var aldeles sønderslaaet og Strandbredden er oversaaet med Vragstumper. Fører og Styrmand var gifte og førstnævnte havde ytret sin Glæde over, at Reisen nu var vel overstaaet; han kom tilstede paa Dækket, da Skibet første Gang stødte og gav nogle Ordre, men Skibet lystrede ikke Roret. Natten var mørk og Himlen skyfuld, og Landet kunne derfor ikke ses fra Fartøiet. Den Mand, der frelste Livet, var Svensker, den øvrige Besætning bestod af Nordmænd. Efter at være dreven iland var den Skibbrudne Mand saa svag, at han ikke kunde gaae, men krøb paa Hænder og Fødder til en nærliggende Gaard, hvor der blev ydet ham Pleie. Da Strandingen blev observeret, var Skibet sønderslaaet, og Redningsapparaterne, der var paa Veien, fik Contraordre, eftersom det ved Daggry viste sig, der ikke var Folk paa Vragflagerne. Ligene ere ikke kommet iland. Den Mand, der reddede sig og som ikke i den mørke Nat bemærkedes af Nogen, før han bankede Folk op i den nævnte Gaard, er nu i Bedring. Skibsførerens Pengepung, indeholdende 3 Pund Sterl. og nogle flere Mønter, blev funden imellem Vraggodset af Lægdsmandens Søn i Furreby og afleveret til Øvrigheden. 

Skibbruden der redder sig i Land

Om den norske brig "Gazzellen"s ulykkelige Stranding ved Furreby Natten til i Fredags, hvorved hele Besætningen druknede paa en Mand nær, skrives i Fredags nærmere fra Løkken til Fyens Stiftstidende: "Gazellen", der er bygget udelukkende af Fyr og formentlig kun 6 Aar gammel, da den endnu skal være registreret som 1

ste Classes Skib, udgik i Løverdags fra Middelsborough med nordlig Vind, har næsten paa hele Reisen havt haard Veir og været Læk, ligesom den under Seiladsen viste sig at være meget haardt Ladet. Føreren har flere Gange ytret Frygt for at passere Skagerak uden at faae Fyrene i sigte og saaledes med vestlig Storm at komme over paa Sveriges Kyst, men iaftes omtrent Kl. 7 opdagede man Hanstholmens Fyr i SO i 1½ Miils Afstand og baade Capitainen og Styrmanden yttrede deres Glæde over, fordi de nu vidste, hvor de befandt sig, hvorefter Briggen for begge Klodsrebede Mersseil drejede bi, idet man samtig saa en Brig og en Damper styre NO. Kl. 8 gik den redede Mand tilkøis og fik først  igjen Vagt Kl. 12 med Styrmanden. Hvad der i mellemtiden er passeret, veed han ikke, men da han kom paa Dækket og blev sat tilrors, styredes O.t.N. og denne Kurs fik han Ordre til at vedblive, hvorefter Føreren gik tilkøis. Neppe tre kvarter senere tørnede Skibet med 2 frygtelige Stød (på første Revle), men kom atter flot. I samme Øjeblik styrtede Føreren næsten i det blotte Linned op paa Dækket og comannderede "Luf" "ned med Roret" og Ordren var næppe forsøgt udført, før Skibet atter tørnede (paa anden Revle), kastedes tvers over Søen imod Revlens Yderside og kæntrede, hvorved Føreren og 2 Mand strax skyllede overbord. Den øvrige Besætning søgte nu Frelse i Rigningen til Luvart, 4 paa Fokke- og 1Mand paa Stormasten, men strax efter sloges Skibet itu, Masterne sank ned i havet og den reddede saae ikke mere sine Ulykkesfæller, hvoraf de fleste iøvrigt svømmede godt. Han kunde derimod ikke svømme, men i det Øjeblik han drev bort fra Vraget, fik han fat paa en Stump afbrækket Dæksplanke, ved hvilket han holdt sig fast; noget senere fik han en anden plankestump fat med Benene, og paa disse Bæremidler drev han om uden at vide hvorhen, indtil han kastedes mod en Baad, som han greb fat og klavrede op i, og hvori han nogen Tid blev siddende. Han forklarer, at hans Tanker i dette Øjeblik vare aldeles forvirrede, Benene var saa lamme, at han ikke kunde reise sig op, men da hen en tid havde siddet i Baaden uden at faa Vand over sig, stirrede han forud og opdagede nu, at han havde Land baade forud og paa begge sider, og da han mærkede, at Baaden stod fast, krøb han atter ud og søgte at komme opad den stejle Skrænt. Dette var imidlertid en vanvittig Opgave for en Mand, der maatte krybe sig fren; thi han befandt sig i "Kodalsrende" (en dyb Kløft igjennem Klitten hvori en Bæk falder i Havet) men efter mange frugtesløse Forsøg steg han endeligt op paa Højlandet, hvor han paa Maa og Faa krøb om, indtil en Hunds gøen omsider ledte ham paa Vei til en Gaard i Nørre Lyngby, som han naaede Kl. 5, fik Folkene vækkede og blev modtagen og pleiet med Kystboernes sædvanlige Omhu for Skibbrudne, saa at han efter nogle Timers Søvn atter kom til sine Lemmers Brug. Den reddede er svensk af Fødsel - hele den øvrige Besætning var Nordmænd, tildels ganske unge Folk - er hjemmehørende i Carlscrone og befinder sig nu fuldkommen vel. Føreren, forklarer han, var gift og havde 6 tildels smaa Børn, og Styrmanden, der ligeledes var gift, efterlader sig 2 Børn. Det er saaledes et ganske ualmindelig sørgeligt Forliie, og Spørgsmaalet gjælder naturligvis først, om der ikke ved større Agtpaagivenhed fra Land kunde være foretaget noget til til de Skibbrudnes Resning. Ganske vist synes Strandingsforordningens Bud om Strandfogedernes Tilsyn med Stranden paa Tider, hvor Strandinger kunde ventes, ikke strængt at være overholdt i dette Tilfælde; men om der ogsaa havde været Vagt paa Høilandet, thi paa Stranden kunde ingen være, da Havet brød imod Klitten, er det lidet rimeligt, at Strandingen derfra var blevet seet, da den reddede paa det bestemteste paastaaer at han hverken fra Skibet, eller da han flød i Havet kunde see Landet, og selv om Skibet var opdaget kort før eller samtig med, at det stødte, er det aldeles klart, at Redningsbaaden fra Løkken ikke kunde være bragt tilstede i de faa Øjeblikke,, der hengik fra Skibet itusloges og Mandskabet omkom - Ulykkens Ophav ligger naturligvis først og fremmest i, at Føreren har anlagt Coursen igjennem Skagerak for lavt, idet han har været ukjendt med Vestenstormens voldsomme Strømsætning ind i Jammerbugten, og dernæst i hans ulykkelige Manuevre efter at Skibet var stødt. Havde han i samme Øjeblik baaret af opgivet Mersseilene og tilsat de yderste Forseil, er der en mulighed for, at Skibet kunde være bragt ret for Søen, og ved paa denne Maade at arbeide sig fast ind i Revlen kunde have holdt sammen, indtil der ved Dagens Frembrud var kommet Hjælp. Den valgte Maneuvre bragte Skibet tvers for Søen og dets Bredside mod Revlens Yderside, og dermed var dets øjeblikkelige undergang desværre vis.

50 Tjalken "Demuth" indstrandet paa Løkken Strand den 24. 9.1868 (Aalborg Stiftstidende den 29.9.1868)

Hjørring den 25de Sept. Ved Løkken er igaar Aftes indstrandet Tjalken "Demuth", kapit. R. B. Straatmann af Rhandersehn i Hannover, paa Reise fra Bergen til Stettin med Ladning af Sild. Besætningen bestaaende af Kapitainen og 2 Mand bjergedes ved Hjælp af Redningsbaaden og en Privat Baad. Skibet havde allerede i forgaars Aftes mistet sine Master og er sandsynligvis Vrag. Det staaer nu temmelig lavt og Vandet skyller derover, hvorfor bjergningen vanskeligt lader sig iværksætte, forinden Søen falder lidt mere af. Nogle Tønder Sild ere inat udskyllede og ituslaaede. 

51 Skonnert Juliane og Pauline strandet syd for Løkken den 13.1.1871 (Aalborg Stiftstidende 16. og 17.1 1871)

Natten til Lørdag er, efter Hjør. Av. , et Fartøi strandet syd for Løkken. Besætningen har Koldbrand i Fingerne hvisaarsag en Læge fra Hjørring er kaldet til Løkken. Nærmere Efterretning imødeses.

Skibsklokke fra Jacob Kjelland 

Det i Fredags Eftermiddags Kl 5½ tæt Syd for Løkken strandede Fartøi var, efter Hjørr. Av., tremastet Skonnert "Juliane og Pauline", H. Berg af Hynasch ved Riga, fra Grangemouth til Danzig med Ladning af Steenkul. Capitainen, Kokken og Kahytsdrengen ere omkomne og den øvrige Besætning, 7 Mand, blev først reddede i Løverdags Formiddag kl. 9 efter i 15 Timer at have siddet fastsurret til Stormasten og paa Bougsprydet af det sunkne Vrag, uafbrudt overskyllede af Braadsøerne. Skibet, der har en drægtighed af 330 russiske Læster og kun er 2 Aar gammelt, er fuldstændigt Vrag og Ladningen er tabt. Styrmanden forklarer ulykken saaledes: Imedens man i Fredags holdt russisk Nytaarsdag peiledes ved Middagstid Hanstholmens Fyrtaarn, hvorefter Coursen sattes for Skagerak og senere forhindrede Tykning al Observation. Kl. 5½ imedems Capitainen med 4 Mand var paa Dækket og Resten tilkøis, tørnede Skibet saa voldsomt, at det næsten øjeblikkeligt fyldtes med Vand. Roret, Ruf og Agterskibet brødes bort og Baadene bortskyllede. Mandsakabet søgte da frelse  i Rigningen paa Mesan- og Stormasten samt Bougsprydet (Fokkemasten faldt strax), men det mislykkedes for Capitainen og de 2 Mand, som bortskylledes af en Braadsø. Ingen iland havde nogen Anelse om Strandingen før i Lørdags Morgens, da Tykningen aldeles forhindrede Udsigten, og de ulykkelige Skibbrudne vare afskaaret fra hvert Middel til at henlede Opmærksomheden paa sig, da Raketter, Blaalys, Horn og Raaber altsammen strax var skyllet bort. 6 af de reddede befinder sig allerede efter Omstændighederne vel, hvormod den 7de (Matros) er forslaaet og har Koldbrand i Hænderne. Den forulykkede Kok heed Friederick Bertelsen og den forulykkede Kahytsdreng Nicolai Strobmann. Ingen af de forulykkede Liig er saavidt vides endnu drevet i Land paa Kysten. (Se iøverigt beretningen under Løkken Redningsstation: Fra redningsrapporten)

53 Strandingen af briggen "Ruth" på Løkken Strand (Aalborg Stiftstidende 4.,5. og 6.8.1873) Reisende som ankomher til Byen igaar fra Hjørring, have berettet, at der igaar Morges Kl. 4 ved Løkken skal være indstrandet et større engelsk Skib ladet med Sukker. Redningsbaaden blev sat i vandet, da den voldsomme Sø brækkede stærkt over Skibet, uagtet dette stod saa nær Land, at Besætningen omtrent kunde vade iland. Det lykkedes ogsaa at bjerge Mandskabet over i Redningsbaaden, men neppe var denne klar af skibet, før en Braadsø tvang den til at kæntre, hvorved 3 af de Ombordværende druknede, nemlig 1 af Skibets Besætning og 2 af Redningsbaadens Mandskab, hvoraf den ene var gift og efterlader sig Kone og 6 Børn. (Se iøverigt beretningen under Løkken Redningsstation: Fra redningsrapporten)

Det i Gaarsdagen ommeldte ved Løkken i Søndags Morges strandede Skib, er Briggen "Ruth", Captain Weels af London, fra Pernambuco til Stockholm med Sukker. Skibet er fuldt af Vand og bliver sandsynligvis Vrag. En Neger, der hørte til Besætningen paa det ud for Løkken Natten mellem Lørdag og Søndag indstrandede Skib, vakte i Dag almindelig Opmærksomhed her i Byen (Hjørring), idet der navnlig udenfor det Sted, hvor han var indlogeret, hele Dagen var samlet store Klynger af Ungdommen, der søgte at faae et Glimt ad "den Sorte" at se. 

54 Dobbeltstranding den 20.9.1873 af hollandsk kuf "Frederik Hendrik" på Furreby Strand og engelsk Brig "Chatarina" på Grønhøj Strand (Aalborg Stiftstidende 23.9.1873)

Det Natten til i Løverdags udenfor Furreby indstrandede Skib er, Efter Hjørr. Av., Kuffen "Frederik Hendrik", Capt. Douwes af Sappemeer paa reise fra Lovisa til Brake. Besætningen tillige med den Tøi reddedes ved hjælp af Redningsbaaden. Igaar er man begyndt at bjerge Ladningen.

Omtrent 13/4 Miil udfor Grønhøi sank i Lørdags Eftermiddags Briggen "Catharina", Capt. Pipe af Sunderland med Kul bestemt til Kronstadt. Besætningen reddedes ved Hjælp af  Redningsbaaden, der tilligemed en Seilbaad gik ud, da man opdagede, at der paa Skibet var heiset Nødflag.

57 brig "Marquis Posa" s Stranding ved Løkken den 13.12.1873 (Aalborg Stiftstidende 16. og 17.12.1873)

Briggen "Marquis Poasa" Capit. A. T. Niejahr af Rostock fra Hartlepool til Limbeck (Lübeck?) med Kul, Cinders og Cement, er efter Hjørr. Av. i Søndag Aftes strandet udfor Løkken . Efter flere forgjæves forsøg lykkedes det først igaar Formiddags at bjerge Besætningen (10 Mand) i meget fotkommen Tilstand. Skibet antages at være Vrag.

Den udfor Løkken i Søndags strandede Brig "Marquis Posa" var bestemt til Lübeck. Skibet er efter Hjørr. Av., fuldt af Vand og Ladningen rimeligvis tabt.(Se iøverigt beretningen under Løkken Redningsstation: Fra redningsrapporten) 

60 Strandingen af  Barken New Era på Furreby Strand den 20.9.1877 (Vendsyssel Tidende 6.,7. og 15.1977)

Stranding. I Morgenstunden meddeles det til den i Hjørring boende Consul, at et Skib er strandet ved Furreby Strand, senere forlyder det, at det er en engelsk Bark, ballastet, der er strandet paa Grund af Tykning og Strømsætning. Den har ført Varpanker ud. Fra Løkken skrives til os i Dag: Det engelske Barkskib "Neifa" ("New Era") hjemmehørende i Newcastle, paa Reise til Nordbugten er i morges Kl. 3 stødt paa Grund ud for Furreby. Skibet, der er ballastet er kobberforhudet, men staar paa 2den Revle, saa der er kun ringe Sandsynlighed for, at det kan bringes flot endskjønt der arbejdes af al Kraft. Mandskabet, 20 Mand, befinder sig endnu om Bord.

Strandingen ved Furreby. Fra konsulatet meddeles: Ved Furreby indstrandede i Gaar Bark "New Era" Kapt. Robert Meadows af Newcastle paa Reise fra London til Kronstadt i Ballast - Et Forsøg paa at bringe skibet flot ved at udføre Varp mislykkedes desværre ved at Tovet gjentagne sprang. Som Følge deraf blev der telegraferet efter Bjergningsdamper, der ventes til Strandingsstedet i Dag, men i dette Øjeblik telegraferes fra Løkken, at Barken ved hæj Sø er brækket og sprængt over, saa at den nu er total Vrag - en del Seil og Proviant er bjerget.

Strandingsauktion. Efter Aftale med Auktionsdirektøren afholdes Auktion i Furreby Onsdagen den 19de og Torsdag den 20de dennes, hver Dags Formiddag Kl. 10, over en betydelig Del Inventarium og Takkelage, ilandbjerget fra den der udfor indstrandede Bark "New Era" af Newcastle og som bestaar af: 40 Stkr. gode Skibsseil, 4 Ankere, 2 Ankerkjæder af 150 Favne, Fortøjningskjæder, Kjættingskjøder, Pertliner og Trosser, staaende og løbende Tovværk, Blokke, Ræer og Stænger, 4 Baade, 3 Pumper, 1 Gangspil, 1 Rat, 1 Skibsklokke, Kaminer, Kompasser og Sidelanterner, Presenninger, Vandfade, en betydelig Del Kahytsinventarium og Proviant, en Del nyt Seildug og Tougværk samt en stor Del Gammelt Jern, Kobber og Bly, Vrag m.m.m. Endelig sælges skibsvraget saaledes som det henstaar i Søen med Master, Vanter og Stag, drægtig 730 Tons, kobberfast og metalforhudet. Hjørring, den 12te Septr. 1877. Chr. H. Nielsen. 

62 Bark Elises stranding paa Løkken Strand den 29.11.1877  (Vendsyssel Tidende 29., 30.11 og 3.12.1877)

Stranding. Efter Telegram til vedkommende Myndigheder i Hjørring er i Dag i stærk Taage strandet en Bark ud for Løkken.

Stranding. Det igaar omtalte ud for Løkken indstrandede Skib er Bark "Elise" af Stralsund, ført af Kapt. Falks, paa Reise fra Leith til Kiel med Ladning af Kul for Ordre. Strandingen var foraarsaget ved Tykning.  Imorges var der 12 Fod Vand i Skibet, og der er i Dag udpumpet omtrent 5 Fod Vand; der arbejdes saaledes paa, om muligt at bringe Skibet flot. Skibets Besætning, 10 Mand reddet.

Til Bark "Elise", som den 29de f. M. strandede ud for Løkken var forleden ved Haab om en mulig udsættelse et Dykkerdampskib hidkaldt, men paa Grund af Høj Sø kunde det ikke yde Barken nogen Hjælp.

63 Galeasen "Argo"s stranding på Furreby Strand den 2.12.1877 (Vendsyssel Tidende 3.12.1877) Stranding. Ud for Furreby er der i Gaar strandet et Skib, nemlig Galeasen "Argo" Kapt. Ovesen af Thisted, med Ladning af  Lyneborg-Salt og Rapskager - der er alllerede bjerget  ca. 15.000 Rapskager, og dersom Vejret bliver gunstigt, ventes Resten af Ladningen ogsaa bjerget, rimeligvis i nogenlunde uskadet Stand. Da Galeasen ikke er synderlig Læk, ventes den at kunde bringes flot. 

64 Skonnerten "Jessie Ann"s stranding på Løkken Strand den 21.3.1878  (Vendsyssel Tidende 22. og 27.3.1878)

Stranding. Det ved Løkken i Gaar Nat indstrandede Skib er Skonnerten "Jesie Ann", Kapt. James Wood af Bauff Skotland, Paa Reise fra Ayr til Königsberg med Ladning af Kul. Besætningen, der havde maattet tilbringe hele Natten i Rigningen, blev med besværlighed reddet af Redningsbaaden, men mistede desværre alt sit Tøi, og Kaptainen desuden et Kontant Beløb. Skibet, der kun er 1 Aar gammelt, er kæntret og sandsynligvis Vrag.

Strandingsauction. Efter Aftale med Auctionsdirektøren bortsælges ved offentlig Auction i Løkken Tirsdagen den 2den April næstf., Form, Kl. 10, det ilandbjergede Gods fra Skonnerten "Jesie Ann", der navnlig bestaar af: 8 Skibsseil, 1 Skibsanker, 1 Stk. Mast, Bomme og Rundholter, Staaltraadsstag, Smækre Kjæder, løbende Tovværk, Blokke, 1Baad med Anker, 2 Vandtønder, noget Inventarium, Vrag m.m. Endelig sælges Skibsvraget, saaledes som det henligger i Søen, med indehavende Ladning af Kul. Bekjenndte, Solide Kjøbere gives 6 Ugers Kredit. Hjørring, den 27de Marts 1878. Chr. H. Nielsen. (Se iøverigt beretningen under Løkken Redningsstation: Fra redningsrapporten) 

65 Fregat "China" strandet paa Lyngby Strand den 6.5.1879 (Vendsyssel Tidende 6.-9.5 og 13.5.1879) Stranding. En amerikansk Fregat ladet med Bomuld, er i Nat strandet ved Lyngby pr. Løkken. Nærmere Underretning imødeses. Det indstrandede Skib, der efter Forlydende er meget stort (11-1200 Tons), er Fregatskibet "China"   Kapt. Barther af Bath fra New Orleans til Reval med Bomuld. Det formodes, at Regntyknigen har været Aarsag til Strandingen. Damper er afgaaet fra Frederikshavn.

Gallionsfigur fra China

Om Strandingen ved Lyngby meldes nærmere gjennem de herværende myndigheder: Fregatskibet "China"s Stranding fandt Sted Kl. mellem 1 og 2. Skibet er drægtigt 1145 Tons og fører en Ladning af 4501 Baller Bomuld. Af Besætningen er af Redningsbaaden ilandbragt 14 Mand hvorimod Kaptajnen, dennes Kone og 2 Mand ere blevne ombord. Skibet staar inden for den yderste Revle og skal være lækt. Efter hvad vi høre, staar det 11Aar gamle Skib i Blaalersgrund. Der er to Bjergningsdampskibe til Stede, nemlig et fra Frederikshavn og et fra Helsingør, men der har hidtil ikke kundet gjøres Noget for at bringe Fregatten flot.

Strandingen. Fra det ved Lyngby strandede Fregatskib "China" har man begyndt at losse Ladningen over paa de til Stede værende Bjergningsdampskibe, da der under den stærke Paalandsvind næppe er Haab om at frelse Skibet. Det formodes at Regntykningen har været Aarsag til Strandingen. Damper er afgaaet fra Frederikshavn.

Anker fra China

For Fregatskibet "China", der strandede ved Lyngby, er Stuationen uforandret. Den srærke Blæst har hverken i Gaar eller i Dag tilladt at fortsætte Losningen. Skibet ligger noget hældet ud mod Havet og tager meget Vand ind. Som det vil ses af vores Meddelelse fra Frederikshavn, er kun ubetydelig af Ladningen bragt dertil. Frederikshavn. I Nat indkom her i Havnen Dykkerdampskibet "Frederikshavn" medhavende ca. 250 Baller Bomuld fra det ved Løkken indstrandede amerikanske Fregatskib "China". Ladningen vil Blive oplodset her.

Losningen fra det ved Lyngby strandede Skib vedvarer - Til N.T. skrives at en ny Fare truer Skibet. Efterhaanden som Bomulden nemlig indsuger Vandet i Lasten, vil det lidt efter lidt udvide sig og derved til sidst udøve saa stor et Tryk paa Skibets Sider og Dæk, at Skroget vil skilles ad og saaledes gaa til Grunde. Skibet er, som vi tidligere har meddelt, 11 Aar gammel, og dets Last anslaas til at repræsentere en Vætdi af ca. 2 mill. Kroner.