Stranding ved Skagen

1807-1852

1 Chaluppen Christian stranding december 1807(Jydske Efterretninger 29.1.1808)

Tirsdagen den 2den Februari, Kl 10 Formiddag bliver i Løkken foretaget offentlig Auction over det her i Stranden nedsunkne Skibs Vrag af Chaluppen "Christian" kaldet fra Königsberg, tilligemed hvad i Samme befindes og Sammes ved Strandingen tilsadte Anker og Toug, et i Land berget Skibsanker, et Stykke af Stormasten, samt noget Vrag og Tougværk, som siden sidste Auction er berget. 

2 Strandingsauktion i Løkken maj 1808 (Jydske Efterretninger 24.5.1808)

Formedelst Ophævelse af den hitil i Interssentskab førte Handel agte Handelsmændene Ole Juul og Andreas Bach i Ladepladsen Løkken sammesteds ved offenrlig Auction Torsdag næstkommende 7. Juni Formiddag Kl. 10 at bortsælge en stor Deel norsk Tømmer Fyrrebord, endeel Stangjern, endeel gode og til dels nye Skibsmaterialer af Furre og Egeplanker, nogle gode Seil, et nyt Ankertoug, omtrent 10 Tommer tyk, endeel Tougværk og Blokker, en skibsbaad, et Skibsvrag, beliggende ved Stranden, adskillige Saltkar og Truge, endeel norske Hvinuffer (?) m.v. , hvilket herved til de Lyshavendes Efterretning Bekjendtgjøres. Sæbye den 17. Mai 1808, Boeck. Cancelliraad og Herredsfoged.

5 Strandingen af "Printz Christian" januar 1812 (Jydske Efterretninger 11.2.1812)

Fredagen næstkommende 21 Februar, Formiddag Kl. 9, bliver Foretagen offentlig Auction hos Handelsmand Christen Jensen i Løkken, over Vraget af det strandede Slupskib "Printz Christian", samt dets derfra ilandbjergede Ladning, bestaaende af ca.: 7 Tylter smaa Tømmer fra14 til 24 Fods Længde, 2 Tylter Stenlægter, 2 Tylte Planker, 7 Tylte Egebord, 30 Tylter diverse Furrebord og 10 Tylter Rafter samt endeel brede Egeplanker og Indtømmer af Vrag, hvilket kundgøres til Lysthavendes behagelige Efterretning.

Sæbye den 30 Januar 1812, Boeck.

8 Skibsvrag på Løkken Forstrand 6.6.1817 (Jydske Efterretninger 25.6.1817) 

Onsdagen den 2den Juli førstkommende, Formiddag Kl. 10 bliver i Ladepladsen Løkken afholdt Auction over staaende og løbende Redskaber, Anker og Ankertouge, samt et Stel ny Seil, tillige med Skibsvraget af det den 6te dennes paa Løkken Forstrand indstrandede Galeaseskib "die Hofnung" kaldet, kommnfra Memel og bestemt til Ostende. Det anmærkes til Liebhavernes behagelige Efterretning, at Seil og Tougværk er for største Delen nyt og ukappet, og i brugelig Stand, samt at Skibsvraget sjunken staar i Stranden. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet. Sæbye den 16. Juni 1817, Boeck.

9 Hollandsk smakke indstrandet på Løkken Forstrand den 31.8.1818 (Jydske Efterretninger 5.9.1818)

Herved bekjendtgjøres: at Løverdagen den 12te September førstkommende, om Formiddagen Kl. 10 Slet foretages Auction i Løkken over det ilandbjergede, af det paa Løkkens Rhed den 31 f. m. indstrandede Smakskib "die Frau Marthe", ført af Capitain H. H. Snodde fra Marienshook i Gronningersland i Holland, bestaaende af: 8 Stkr. Seil, 3de Ankere, staaende og løbende Redskaber, samt det tildels opbrækkede Skibsvrag. - Conditionerne hvorefter Auction fremmes, vil Liebhavere erfare paa Auctionsstedet. Børglumkloster, den 3die September 1818. Paa Auctionsdirecteurens Vegne som Kommitteret: Würtz. 

Savnet Løkken slup tilhørende skudehandler Niels Andersen (Jydske Efterretninger 31.7.1819)

Sidstafvigte 14de Juni afsejlede fra Løkken, min tilhørende Slup "Haabet" kaldet, der førtes af Skipper Ole Olsen fra Sandviken i Norge, og da jeg ingen Efterretninger siden har havt fra bemeldte Slup er det uden for al Tvivl at samme tillige med Mandskab i den sidste stærke Storm maae være forlist; thi anmodes herved vedkommende høie Autoriteter, under hvis Jurisdiction fornævnte Slup mulig kunne inddrive, at melde saadant enter til undertegnede Eier eller til Hr. Kiøbmand og Dannebrogsmand Christen Jensen i Løkken, der betaler alle paa Anmeldelsen medgaaede Omkostninger. Det anmærkes at Sluppen der fører cirka 70-80 Læster Gods er af Ege-Bygningsmaterialer og næsten nye, paamalet en guul Gang foroven, har nyt Taqvelage, samt der i Skipperens Kiste skal findes i hans Tegnebog 2de Pengebeviser på 382 Rbd dansk R. B. tillige med 2de Maalebreve, det ene udstedt fra Hjørring og det andet fra Københavns Toldbod. Furreby pr. Løkken den , den 24de Juni 1819. Niels Andersen 

10 Strandingen af skonnerten "Ludvig og Elise" (Jydske Efterretniger 20.3.1821)

Strandet Skonnert

I Følge Vedkommendes Begjering bliver Mandagen næstkommende 26de Marts, Formiddag Kl. 10 Slet, hos Handels- og Dannebrogsmand Christen Jensen i Løkken fortaget Auction over følgende af den sammesteds indstrandede Skonnert "Ludvig et Elise", bjergede Vare, nemlig: 191 Tdr. engelske Sild, 40.000 Pund blaae Farvetræ, 18 Sække Allehaande, Skibets Vrag, tillige med det af samme bjærgede Taqvelage, Anker, Touge, Seil og øvrige staaende og løbende Redskaber, samt en Skibsbaad, 30 Stykker Gage, og i tilfælde af det Kongelige Todkammer skulde bevilge samme: 400 Stk Madras Schawler. Varerne kunne forinden Auctionen forevises af Christen Jensen. Sæbye, den 9de Marts 1821. Boeck 

13 Hollandsk Kuf drivende ud for Furreby Strand den 5.3.1823 (Jydske Efterretninger 3.4.1823)

Af Ladepladsen Løkkens Søfarende og Fiskere, er den 5te denne Maaned indbragt, i omtrent en Afstand af 2 Miil fra Kysten drivende synkefærdigt Skib, paa Furrebys Forstrand i Børglum Herred, Hjørring Amt, som er befundet at være en hollandsk Kuf uden Mandskab eller andet levende Væsen, og uden at der er forefunden Papirer, eller andet, som kan give oplysning om dets Hjemstavn, Skipper o. d. l.. Begge Masterne vare brækkede, Agterstavnen ituslagen og paa Foden af Stormasten var indbrændt Tallene 64 og 48, Skibet var forresten tjæret i Vandgangen, ovenfor blankskrabet med grønne Lister, Ruffet bruunmalet og Viduerne grønmalede. Det er siden af Søen ganske ituslagen, og af dets indehavende Ladning, som bestod af Tømmer og Trælast, er bjerget 45 Spirer, 25 Tylter Furre- og Grandbjelker, 50 Tylter Gran- oh Furre Træer alt  mærket O. L., 29 Tylter Halvbord og 7 Tylter Ege-Barkoner uden Mærke. De vedkommende Eiere af Skib og Ladning, eller andre som hertil maatte formene sig at have nogen Rettighed, indkaldes herved ifølge Forordningen af 12te Marts 1790 sub poena præclusi et perpetui til, at melde inden den i Loven foreskrevne Tidaf Aar og Dag, og at fremkomme med deres lovlige Adkomster til det Bjergede. Hjørring Amtshuus, den 29de Marts 1823. Graah 

14 Strandet finsk Brig med en værdifuld last (kaffe og sukker) den 5.9.1823 (Jydske Efterretninger 3.9.1823)

Mandagen den 22 dennes Formiddag Kl. 10 bliver i Ladepladsen Løkken efter Vedkommendes Begjæring, foretaget Auction over ca. 1700 Pund Caffe, 700 Pund raffineret Top-Sukker, 3 Ankertouge, 4 Skibsankere, Seil, Staaende og Løbende Redskaber, Rundholter og Jern, Vandfade m. v., der alt er ilandbjerget fra den paa Løkkens Forstrand den 5 dennes om Morgenen indstrandede Brig, "Annette" kaldet, ført af Skibscapitain Elias Sundholm, hjemmehørende i Jacobsstad i russisk Finland paa en Reise fra Grimsby i England bestemt til Hjemstedet, hvilket herved til Liebhaaveres Efterretning Bekjendtgjøres med Tilføjende: at vederheftige Kjøbere kan erholde 3 Ugers Credit, men at forøvrige Betalingen erlægges Contant ved Hammerslaget. P. t. Løkken, den 3die September 1823. I Auctionsforvalterens Fraværelse Mørck cons. Fuldmægtig

16 Galeasen "Det Goda Forsøket" indbragt af fiskerne til Løkken Rhed efter kolission med hollandsk kuf den 11.4.1828 (Aalborg Stiftstidende 16.4.1828)

Den 11te April blev af Fiskerne indbragt paa Løkkens Rhed, Galeasen "Det goda Forsøket", ført af Skipper E. M. Petterson af Halmstad, drægtig 20 Comerce-Læste, tilhørende hr. Commerceraad A. J. Hammer i Halmstad, kommende fra Hjemstedet, bestemt til Amsterdam med en Ladning af  circa 100 Skipd. Stangjern, 100 Tylter Bord og 15 Tdr. Tjære. Skibet var forhen paasejlet af en formodentlig hollands Kuff, hvorved dens hele Forende eller Bov blev knust lige til Vandgangen, saa at den med Nød og Næppe ved Pumpningen kunde holdes flot. Ladningen er bjerget, og af Fartøiet, som er Vrag vil ogsaa det meste blive bjerget. 

17 Strandet Slup "Aid" paa Furreby Forstrand 13.9.1828 (Aalborg Stiftstidende 22.9.1828)

Efter Begjæring af Procurator Vesterbye, som Commissionair for Skibscapitain John Rennison af Scarborough, bliver der Løverdagen den 4de October førstkommende, paa Furreby Sogns Forstrand, omtrent en 1/4 Miil norden for Ladepladsen Løkken, foretaget offentlig Auction, saavel over den fra en Sammesteds indstrandet engelsk Slup "Aid" kaldet bjergede Ladning, bestaaende af omtrent 50 Tdr. Steenkul, ca 230 Pd. Bomuldsgarn, noget Kartun, endeel andre Kramvarer, som dog ei kunne afhændes til Forblivelse i Landet, hvis vedkommende Kolegii Resolution, ikke dertil erholdes, som over Vraget af fornævnte Slup, dens Takkelage og Inventarium saasom: Seil, Tougværk, 2de Ankere, Ankertouge, 1 Jernketting, 1 skibsbaad m. v. Auctionen hvortil Lysthavende indbydes, begynder om Formiddagen. Børglum Herreds-Contoir i Hjørring, den 18de September 1828. Spärck 

18 Den ulykkelige stormnat den 3. - 4. april 1830 (Aalborg Stiftstidende 26.4.1830)

Hjørring. Den ulykkelige Stormnat (3die-4de Dennes) har ogsaa anrettet en Del Skade paa vor Kyst. I Tornby blev en liden Jagt næsten ødelagt; i Løkken en Galease; og ved Grønhøi en Jagt, hvoraf Skipperen omkom af Kulde.

Lanterne

Han blev bragt levende til Huus men døde snart. Skaden er betydelig i flere end i en Henseende, thi mangel paa Fartøjer volder at et stort Kvantum henligger opdynget og kan ei saa hurtigt føres over til Norge, og forat det er ringe indhøstet, kan det vanskeligt koserveres hjemme. Her fra Kysten er ellers den bedste Fart med Korn til Norge om Vinteren, men i denne Vinter ophørte Farten allered strax efter Juul, saa der kun lidet endnu er udskibet. Vaarsæden er i fuld Gang, og Rugen staar meget godt, især naar man tager Hensyn til den vanskelige Saatid og det ringe Sædekorn. I Norge er rug for Tiden ikke afsættelig, men derimod Byg og Havre. Den 7de Dennes var Fiskere fra Lilleheden ved et Vrag i Søen som de ansaae for en Skonnert; de bjergede noget Seil og Tougværk deraf, men maatte formedels Søgang forlade Vraget. Den nye Skibsmaaling, efter Placaten af 13de Jan. er en stor lettelse for vore Kystfarere, at Smaafartøier almindelig bliver fra ½ til 2 Læster mindre. 

19 Inddrevet skrog på Løkken Forstrand 25.11.1832 (Aalborg Stiftstidende 8.10.1832)

 Proclama. Natten til den 25de forrige Maaned er til dette Amts Forstrand ud for Ladepladsen Løkken, løst af Havet inddrevet Skroget af et Brigskib, ladet med Bjelker, Planker, Pibestave og Splidholter samt noget ubetydelig Hør; Vraget var fuldt af Vand, væsentligen uden Inventarium og Takkelage, og uden Oplysning om Skibets Bestemmelse eller Hjemsted er forefunden, videre end at Agterspeilet var paamalet : "Henriette Carolina von Stralsund" ; - Bjelkerne fandtes for Størstedelen mærkede: DDM. Eierne eller andre Rethavende indkaldes herved med Aars og Dags Varsel, sub poena prælusi & perpentui silentii, til hos Undertegnede at reclamere og bevisliggøre deres Ret til det Bjergede. Hjørring Amtshuus, den 1ste Octobe 1832  Graah 

22 Bark "Freundschaft" sunket ud for Lyngby Strand den 18.11.39 (Aalborg Stiftstidende 22.11.1839) 

Hjørring, den 18de Novb.  I Gaar Aftes sank ud for Lyngby, Hjørring Tolddistrict, Barkskibet "Freundschaft"  af Memel, ført af Captain F. L. Jüchter, kommende fra Hull bestemt til Hjemstedet med Ballast og noget Stykgods. Mandskabet er reddet, men da Skibet er sjunket paa 6 a 7 Favne Vand vil der af Takkelagen kun lidet og af det Øvrige formodentlig Intet kunne bjerges (Besætningen bestaaende af 11 Mand er siden indtruffet her til Aalborg)

25 - 10 reddet ved stranding på Grønhøj Forstrand 12.3.1827.3.1842 (Aalborg Stiftstidende 19.3.1840)

Hjørring den 16de Marts. Morgenen den 12te dennes Kl. 4 indstrandede paa Grønhøi Forstrand, Hjørring Tolddistrict, Briggen "Conradine Ulrikka", ført af Capitain F. Riiscke, hjemmehørende i Stettin og kommende fra Liverpool med en Ladning Salt bestemt til Pillau. Efter flere forgæves Forsøg og efter at have transporteret en Redningsbaad 1½ Miil fra til Strandingsstedet, lykkedes det endeligt nogle raske Fiskere med stor Livsfare og megen Anstrængelse at bjerge 5 Mand af Besætningen samt Capitainen og hane Kone Kl. 11, hvorimod de øvrige 3 Mand, formedelst den stærke Søgang ikke blev reddet før Kl. 4 Eftermiddag. Skibet er Vrag og Ladningen er tabt.

26 - 7 skibe på Rheden i Løkken blev blæst ind på stranden den 27.3.1842. (Aalborg Stiftstidende 31.3.1842)

I samme Storm (27de Marts 1842) drev 7 paa Rheden ved Løkken liggende Fartøier iland hvoraf et søndersloges og sank med sin indehavende Ladning Salt og Sild; de øvrige blev mere og mindre beskadigede.

27 Tysk Galease " Sperber" strandet ved Furreby den 22.6.1842 (Aalborg Stiftstidende 1.7.1842) Den 22de Juni om Morgenen, indstrandede på Furreby Forstrand, tæt ved Løkken, med Fralands-Vind Galeasen "Sperber", F. W. Volfmann, fra ST. Davis med en Ladning Steenkul bestemt til Hjemstedet Stettin, efter at være sprungen Læk i Søen. Besætningen ialt 5 Mand, er bjerget ligeledes det løbende Tougværk, Seilene og omtrent 30 Tdr. Steenkul; men det vilde beroe paa, hvor længe de Fralands Vind blev staaende, om noget mere af Ladningen, vilde kunde bjerges Skibet er sandsynligvis Vrag. 

29 Styrmand samlet op af en norsk fisker efter at have drevet rundt på havet 30.7.1844 (Aalborg Stiftstidende 14.8.1844)

Hjørring den 5te August.  I gaar Morges blev af en norsk Fisker ved Grønhøi ilandsat en engelsk Sømand, som navngav sig Henry Flack af London, ogforklarede, at han havde  været Styrmand paa den engelske Brig "William", capit. J. Watson af Newcastle, som på Reisen fra Riga til London med en Ladning Planker og Pipestave var bleven Læk i Søen, hvoorfor Besætningen besluttede at forlade Skibet. Storbaaden skulle til den Ende sættes ud, og Hækjollen blev firet ned, hvori Stryrmanden befandt sig for at modtage de Sager, som Capitainen firede ned til ham, men Fangelinen knækkede og Styrmanden drev bort med Jollen; han saa senere, at Baaden blev sat ud og roede fra Skibet, som strax efter sank. Dette passerede Tirsdagen den 30te Juli omtrent 3 Mile og Styrmanden drev derefter omkring med Jollen, som var meget Læk, indtil han endelig blev bjerget af den norske Skipper. 

32 Stranding på Løkken Strand af svensk Galease "Portumnus" oktober 1845 (Aalborg Stiftstidende 28.10 og 22.11.1845)

På Vestkysten (ved Løkken) er i Forrige Uge strandet i Hjørring Tolddistrict: Skibet "Portumnus", Capitain Petterson af Malmø, fra Sockholm bestemt til Ostende med Tjætre og Beg. Skibet er Vrag og Styrmanden og en Matroa druknet.


Bark og galease på det oprørte hav. Malet af Vilhelm Melbye

33 Oldenburgsk skib strandet ved Løkken februar 1847 (Aalborg Stiftstidende 13. og 22.3.1847)

Det ved Løkken strandede Fartøi, er, efter Hjø. Av.  Galeasen "Balten" af Brake i Oldenburg. Capit. R. G. Clappenburg, fra Wyck i Scotland bestemt til Stettin med Salt og røgede Sild. Ladningen vil sandsynligvis blive bjerget. 

34. Forsvundet Vrag 17.9.1847 (Aalborg Stiftstidende 22.9.1947)

I Fredags bemærkede nogle Fiskere i Løkken noget, der drev i Havet, og som syntes at være et langt Stykke Træ. De droge ud i en Baad for om muligt at bjerge det, men da de vare komne til Gjenstanden, opdagede de, at det var et Skib, der vendte Kjølen ivejret. Efter at have været iland og forsynet sig med de nødvendige Redskaber, lykkedes det at bringe Fartøiet ind til Lyngby Strand hvor det blev liggende, vel fastbunden, omtrent hundrede Favne fra Land. Løverdag Morgen saaes det endnu af den udstillede Vagt at hæve sig og synke i den stærke Sø; men pludselig forsvandt det , Touget var gaaet over og et Stykke, til en Værdi af 150 Rbd, bortført med Vraget. Endskjønt der er blevet holdt Vagt langs med Kysten nordpaa, har man endnu ikke kunnet gjenopdage det og det maa vel derfor formodes at være sjunket. Der er ilanddrevet et med en forgyldt Liste forsynet Brædt, hvorpaa staaer med forgyldte Bogstaver Navnet "Margrethe". Skibet var af Eeg ikke meget stort og formodes efter Constructionen at være en Hollænder eller Blankeneser.

38  Forlist preussisk Skib på Lyngby Strand  august 1850 ( Aalborg Stiftstidende 11.9.1850)

 Strandingsauction. Efter Begjæring af Consul Chr. H. Nielsen, som Commissionair for Skibscapitain Hugo Zilske, der med sin førende Galease "Gustav" af Danzig er forlist paa Lyngby Strand bliver der sammesteds Onsdagen den 25de dennes, Formiddag Kl. 10, afholdt Auction over det derfra bjergede og ilandbragte Inventarium og Taqvelage, bestaaende af: 15 Stkr Seil, 3 Skibsankere, 1 Ankerkjetting, 1 Pertline, Tougværk af forskjellig Slags, tildeels ukappet, 2 Pumper, 1 Baad, 2 Rafter, 1 Bougspryd, samt endeel Vrag af Eeg og Fur m.m. og endelig Bundstykket i Søen. Hvilket herved Bekjendtgøres med Tilføiende, at Galeasen havde en Drægtighed af 48 danske Commercelæstter. Bøglum Herreds Comptoir i Hjørring, den 9de September 1850. Spärck.

1853 - 1961

1 Galease-Evert "Hermann Willum" strandet på Løkken Strand den 25.1.1853 (Aalborg Stiftstidende 29.1.1853)

I Tirsdags indstrandede udfor  Løkken Galease-Everten "Hermann Willum", hjemmehørende i Blankenese (Holsten), med en Ladning af 46.000 Capt. F. Breckwoldt af Blankenese. Besætningen samt Takkvelage og Inventarium, er bjerget. Skibet som staar mellem 1ste og 2den Revle, anses derimod som tabt. 

2 skonnerten "William" strandet ved Grønhøj Strand den 8.4.1853 (Aalborg Stiftstidende 9.4.1853, 6.7.1853 og 27.4.1854)

Samme Dags Nat Kl. 1 (27.4.1853) indstrandede ud for Grønhøi, ca. en halv Miil fra Løkken skonnerten "William". Capt Dvid Evans, hjemmehørende i Püllhilz, kommende fra Port Medoc og bestemt til Kjøbenhavn med Skiffersten. Besætningen, 5 Mand, reddede sig i Storbåden. 

Skib til Kjøbs. Skonnerten William , 100 Tons drægtig, som i April Maaned d. a. indstrandede paa Grønhøi Strand 1/4 Miil her fra Byen, med en Ladning af 46.000 Skiffersteen, som nu er bjerget, er tilkjøbs paa billige Vilkaar. Skibet er amerikansk Bygning og kun 3 a 4 Aar gammelt , let at faae flot, da det er tæt, 2 store Ankere, 2 Varpankere, en Kjætting og en mindre do. kunne følge i Kjøbet, der kan afsluttes med Undertegnede i Løbet af 14 Dage fra DatoLøkken den 4de Juli 1853. S. Jensen

Den under 8de April f. A. for Grønhøi Forstrand indstrandede Skonnert "William", der er kjøbt af Handelsmand S. Jensen i Løkken er nu bragt saa vidt, at den agtes igjen ved første gunstige Vind sat ud fra Stranden, for derefter at gaae til nærmeste Havn og erholdes fuldstændig udbedret. Den er nu maalt til 38 danske C. Læster og skal fremtidig føre Navnet "Johan & Thomine". 

7 Vrag fra strandet skib ud for Kodal den 8.8.1854 (Aalborg Stiftstidende 9.5.1855)

Under 8de Juni f. A. er af et Vrag, som fandtes henliggende i Vesterhavet paa Kodahls Grunde ud for Furreby Sogn opfisket: En Stang mærket N. P., 5 Stk. Bardon med Blokke, en Pertline, ca. 70 Favne, 13 Stk Tougværk med Blokke, 8 Blokke, 1 Stk. Sallingshorn. Eierne af det saaledes opfiskede indkaldes herved med 2 Maaneders vasel for at legtimere sin Eiendomsret til samme, der i modsat Fald vil blive Finderen udleveret. Børglum Herreds Comptoir, Hjørring, den 3fie Mai 1855. Spärck. 

9 Hollandsk kuftjalk strandet på Grønhøj Strand den 4.10.1854 (22.11.1854, 11.5.1855 og 12.5.1855) 

Den under 4de October d. A. indstrandede Kuftjalk "Gebroeders" er ved Auction den 17. dennes, ifølge Hjø. Av. solgt til Købmand S. Levinsen hersteds for 500 Rbd. 

12 Tjalk "Edel", der tidligere hed  "Gebroeders", strandet på Løkken Strand den 3.5.1855 (Aalborg Stiftstidende 11.5.1855 og 12.5.55)

Den 3die ds. noget over Middag, indtraf paa Løkken Rhed det Uheld, at Tjalken "Edel" tilh. Kjøbmand S. Levinsen og ført af Skipper P. Rasmussen, drev i Land og beskadiget. Tjalken var ladet med Rug, bestemt til Holland og laa klar for sit Anker til at forlade Rheden, da der rejste sig en Paalandsstorm, som efterhaanden antog en orkanmæssig Charakter og kastede saaledes Braadsøerne over Skibet, at det til sidst blev umuligt for Besætningen at opholde sig paa Dækket. Der blev nu sat  Nødsignal til, og da saavel Skib som Ladning, tillige med Mandskabets Liv var udsat for den største Fare nødsagedes det til at søge Frelse ved at skyde Touget fra sig og søge Land, eftersom det var umuligt at gaae til søs eller at klare Kysten. Endeel af Ladningen, der nu næsten er udlosset, er havareret. Skibet er, saavidt vides, igjen i Orden.

Den ved Løkken den 3die ds. inddrevne Tjalk "Edel", som efter at være udlosset, igjen i temmelig læk Tilstand var bragt flot og henlaae (ventede paa gunstig Veir og Vind for at søge nærmeste Havn og udbedre den lidte Skade) paa Rheden, blev paany af Bølgernes Magt i Tirsdags eftermiddag dreven iland og henstaar højt paa Stranden.

En engelsk Brig med Nødflag gik paa samme Tid ud for Løkken; i Tilfælde den ikke klarede sig, holdt Redningsbaaden forspændt rede til Mandskabets Redning.

11 Hollandsk kufskonnert "Klasina Elisabeth" strandet på Grønhøj Strand den 13.12.1854 (Aalborg Stiftstidende 15.12.1854, 16.1.1855, 6.6.1855)

Paa Grønhøj Strand, Hvetbo Herred i Hjørring Amt landsatte i Onsdags formedelst Læk Skib Kufskonnert "Klasina Elisabeth", Capt. D. C. Mulder af Veendam, fra Trieste bestemt til Stettin med Stykgods. Folkene, 6 Mand Skibsføreren iberegnet, blev bjergede ved Redningsbaaden fra Blokhus; om Ladningen kan bjerges, vil bero paa Veirliget; dog antages det at kunne skee, men formodentlig i havareret tilstand - Kuffen er 22 C. Læster drægtig og ladet med Sumac, Rosiner, Corender, Lakrids, Laurbærblade, Johannesbrød osv.

Strandet Skonnert

Efter Begjæring af Capitain D. C. Mulder og commosionær Handelsmand J. C. B. Klitgaard af Blokhuus, bliver den 26de denne Maaned, om Formiddagen Kl. 9, paa Stranden ved Grønhøj, 1 Miil syd for Ladepladsen Løkken, afholdt offentlig Auction over Skroget af det af Capitain D. C. Mulder førte og ham tilhørende Galiotskib "Klarina Elisabeth" af Veendam, som den 13de Decbr. forrige Aar indstrandede ved Grønhøj paa en Reie fra Triest til Stettin. Skroget 52½ danske Commercelæster drægtigt og af Egetræ, sælges som det aftaklet staar paa Stranden og hvorfra det efter fornøden Reparation under gunstigen Omstændigheder mulig kan bringes ud. Naar Skibet er solgt, bortauctioneres det fra Samme bjergede paa Stranden oplagte Inventarium og Redskab, saasom 1 Skibsbaad, 4 Ankere, 2 Kjettinger af 75 Favne, 1Kabbeltoug, 1 Trosse samt endeel godt Tougværk, 12 Stkr. Seil, 3 Stkr. Vandfade, Kogeapparater og Kahytsinventarium m.m.m. Hvilket herved bekjendtgjøres. Hvetbo Herreds Comptoir i Blokhuus pr. Aalborg, den 12te Januar 1855. Saxild.

Kuffen "Klasina Elisabeth", der under 3die December f. A. indstrandede for Grønhøj Strand og ved Auctionen købtes af Hr. Søren Jensen i Hjørring, er nu efter sin ubetydelige Lækage udbedret og vil med det første blive sat i Farten. Kuffen, hvis Navn er "Marie, har en drægtihed på 50½ C. Læster. 

13 Strandingen af  briggen "Leo" på Løkken Strand den 1.4.1856 (Alborg Stiftstidende 2.4.1856, 5.4.1856 og 19.4.156)

Fremdeles er natten til i gaar indstrandet ud for Løkken, Pr. Robertsknude i tæt Tykning, Sorm og vexlende Strømgang, Briggen "Clo" Capit. Rich Ditburnn af Whitby, paa Reise fra Hartlepool med Steenkul bestemt til Swinemünde. Skibet stødte saa voldsomt, at det Øjeblikkeligt løb fulft af Vand. Capitainen med Kone samt Mandskabet, 8 Mand ialt, maatte friste Skæbe at opholde sig paa Dækket om Natten, indtil den paafølgende Morgen Kl. 6, da de alle lykkeligen blev reddet af Kystboerne. Besætningen har mistet en stor Deel af sine Klædningsstykker. Saavidt skjønnes er Skibet allerede at betragte som Vrag, hvorimod Takkelagen og Inventariet for Størstedelen er bjerget.

Navnet paa den Natten til 30te f. M. ved Løkken indstrandedc Brig er ikke "Clo" men "Leo". Skibet er hjemmehørende i Whitby og var fra Hartlepool bestemt til Swinemünde med Steenkul.

Onsdagen den 30te dennes Formiddag Kl. 9, bliver i Løkken afholdt offentlig Auction over hvad der af den indstrandede engelske Brig "Leo" er bjerget, nemlig: 2 Skibsbaade, 28 Stkr. forskjellige Seil og 1 Rat, Ankertouge og Ankerkjettinger, Pertline, Blokke, Tougværk, Ræer og Stænger, Vanter og Stag, Kjettingskjøder, Compasser og Kahytsinventarium m.m.m. Endvidere Skibsskroget i Søen med hvad deri af dets Kulladning maatte befindes og saaledes som det fortiden henstaaer med Undermaster. Det bemærkes, at Briggen var drægtig 205 Tons, bygget af Eg med Kobberhud, Kobberfast, samt at Auctionen tager sin Begyndelse ved Strandfoged Hoffmanns Gaard i Løkken. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet. Lyshavende indbydes. Børglum Herreds Comptoir i Hjørring, den 15de April 1856. Uldall.

14 Strandingen af den norske Brig "Providentia" paa Løkken Strand den 18.11.1856 (Aalborg Stiftstidende 22.11.1856 og 4.12.1856) Den 18de ds. saaes fra Løkken en Brig drivende 3 til 4 Miil nord til Søs. Redningsbaaden tillige med en anden Baad gik ud til den, og fandtes det da, efter et ombordværende conossement, at være Briggen "Providentia" af Østerrisør fra Bjørneborg best. til Hull med 4554 Stkr. Fyrreplanker. Mandskabet havde forladt Briggen; Capitainens Navn er C. J. Busch. Fartøiet blev indbragt til Ankers paa Løkkens Rhed i Onsdags Formiddags og Losningen strax paabegyndt. 

Bekendtgjørelse. Onsdagen den 19de forrige Maaned er i aaben Sø 3 a 4 Mile fra Land og uden levende Folks Medfølge fundet og indbragt til Løkkens Rhed Briggen "Proventia" hjemmehørende i Østerrisør i Norge, ført af Capitain Busch paa Reise fra Bjørneborg i Finland til Hull i England med en Ladning Planker og Brænde. Eierne af dette Skib med Ladning indkaldes herved med Aar og Dags Varsel til for undertegnede Amt at anmelde og bevisliggøre deres Ret. Hjørring Amt, den 1ste December 1856. Esbensen.

 

Strandet 3-master