Løkken som prisehavn under Englandskrigen 1807-14

Kaperiet var en del af krigsindsatsen. At deltage i kaperriet krævede tilladelse, man oprettede et kaperrederi, som søgte om tilladelsen. I Løkken blev der oprettet 2 kaperrederier, rederiet for ”den Lille Røver” med skudehandlerne Christen Jensen og Lars Jelstrup, som deltagere, og Kaperrederiet ”Nordkysten”. Et tredje kaperrederi ”Vendsyssel Kaperrederi” ser også ud til at have været aktiv i Løkken. Foruden en godkendelse til skibet skulle også kaptajn og styrmand godkendes. Kaperskibe opbragte fjendtlige skibe, og bragte dem ind til godkendte steder. Løkken blev ved plakat af 24. juni 1809 godkendt som et af de steder, hvor priser kunne indbringes. Inden kaperrederiet kunne disponere over skib og gods, blev det bedømt, om skibet retmæssigt var taget som prise (god prise). Det skulle være et fjendtligt skib, der ikke havde lejdebrev. Hvis skibet var blevet opbragt uberettiget, blev det frigivet. Bedømmelsen blev foretaget af en priseret, som alle priser skulle indbringes for.

Kanonbåd der affyrer et skud. Tegning af F. Zacharie

Der var også mulighed for at anke afgørelsen til en overret. Der var således fastsat nøje regler for kaperiet, og der blev ført nøje opsyn med at de blev overholdt. Kaperiet var ikke sørøveri, det var en del af krigsindsatsen rettet mod fjendens forsyningslinier. Skib og ladning blev for det meste solgt på auktion. Pengene tilfaldt rederiet.

Den første prise blev indbragt til Løkken i april 1809, inden byen godkendtes som prisested. Det blev da også stillet som betingelse i prisedommen, at prisen, så snart omstændighederne tillod det, skulle indbringes til en købstad i kongens riger og lande. Prisen blev indbragt af en norsk kaperfører, Lars Christensen fra Arendal. Det kaprede skib var briggen ”Amalie”. Skibet rummede en kostbar last: 34 fade kaffe, 22 fade svedsker, 52 piber (gammelt rummaal for væsker) spiritus for det meste af 40 til 72 grad, 8 oxhoveder ditto, 12 piber arrak, 2 piber rom, 2 piber portvin, 15 foustager med Mariland tobaksblade, 1 kasse med tobaksblade, 300 Buenos Aires bøffelhuder, 1 tønde malet gurgemeje, 1 tønde Gatipoli olie, 9 sække islandsk uld, 5 klumper tin hver af mere end et skippunds vægt (skippund = ca. 160 kg), 1 foustage stangtin, 522 pund, 6 elefanttænder, 2 kasser med blomster- og havefrø, 1 pakke med engelske trykte skrifter, adskillige fine og for største delen præparerede kostbare medicinske varer. Ladningen blev solgt på auktion i Løkken den 7. august 1809. Skibet blev ført til Norge. Beløbet, som auktionen indbragte kendes ikke, men den gjorde uden tvivl kaperfører Lars Christensen til en holden mand, hvis han ikke havde redere, han skulle dele med.

Billedet viser to danske kanonbåde erobrer et engelsk krigsskib, maleri af Eckersberg

 

 Kaperbådene var robåde, i altfald de fleste af dem, det gjorde dem mere bevægelige. ”Den Lille Røver” foretog sin første kapring i juni 1809. Som kaptajn havde man hyret Poul Andersen Bisgaard. Det kaprede skib var den tyske kuf Ludvig Profuer, ført af Bernt Harms. Denne blev sat ind på stranden ved Kjul. Skibet blev prisedømt som god prise den 19. juni 1809, og skib og ladning, brændte mursten, blev solgt på auktion på Kjul Strand den 28. juli 1809.

Anden kapring var i juli 1809. Her blev den hollandske smakke ”Frue Elisabeth” med Henrich Jansen Bodewis som kaptajn kapret. Skibet blev prisedømt som god prise den 22. juli. Skib og last, 4.387 bøffelhuder fra Buones Ayres, blev solgt på auktion den 24. august 1890. Efter disse 2 kapringer besluttede rederiet på en generalforsamling, at man ville sælge ”Den Lille Røver”. Kaperiet var blevet forbudt af kongen, og et flertal af interessenterne var interesserede i at få pengene ud. Skibet blev sat til salg den 31. marts 1810, men blev ikke solgt. Det blev herefter omdøbt til ”Fiskeren” og brugt til flere kapertogter. Det blev solgt den 14. februar 1811.

Færøsk smakke . Fladbundet skib med 2 master og sværd

Der blev åbnet for kaperi igen den 28. marts 1810. Det benyttede ”Den Lille Røver/Fiskeren” sig af og kaprede Chalup-Galeasen ”Die Krone” i oktober 1810. Skibet og ladningen, 352 tdr. Østersøhvede og 300 tdr. Østersørug, blev solgt på auktion den 3. december 1810 hos skudehandler Christen Jensen, der var en af ejerne.

4. Kapring foregik i januar 1811. Cornelius Henriksen var nu blevet kaptajn på rederiets kaperbåd. Det opbragte og prisedømte skib var briggen ”Industrie”, et stort skib på 69½ danske commercelæster24). Det var kun 3-4 år gammelt og stod langt oppe på stranden, så det var nemt at komme til. Og så var det udstyret med 3 kanoner. Skib og ladning blev solgt på auktion den 24. februar 1811 hos Skudehandlerne Christen Jensen og Lars Jelstrup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skudehandler Christen Jensens gård midt i billedet i den røde ring, oprindelig bygget i 1812. På det tidspunkt, billedet er taget, er der kommet flere bygninger til. Efter hans død overtaget af sønnen Nicolai Thomsen Jensen og senere skudehandler Søren Christen Jensen. Stuehuset senere døbt Jennys Hus. Nuværende adresse Møstingvej 4. Christian Jensen havde et pakhus nede ved stranden, hvor auktionerne formentlig foregik. Det kongelige Bibliotek

I februar 1810 indstrandede på kysten syd for Løkken et amerikansk skib. Det var kategoriseret som fjendtligt skib og blev derfor prisedømt. Skibe, der ikke var opbragt af en kaper, blev solgt på auktion, og pengene gik i kongens kasse. Auktion over det amerikanske skib blev afholdt på strandingsstedet den 17. marts 1810.

I en annonce den 29. november 1811 blev skrevet, at militæret efter den kommanderende generals befaling ville sælge en erobret engelsk slup på auktion i Ladepladsen Løkken. Der stod ikke noget om, hvor eller hvornår sluppen var erobret, men der er næppe tvivl om, at det er sket ved Løkken og på et eller andet tidspunkt tidligere i 1811. Auktionen var berammet til den 9. december 1811 og blev forestået af kantonnementskvarteret i Løkken. Den 11. februar 1812 blev kaperiet igen forbudt, denne gang indtil den 25. august 1813.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeasen ”Haabet” af Sønderho. Galeasen var en storebror til jagten. 

Den 12. oktober 1813 blev et opbragt skib indbragt til Løkken af kaperfører Hovelsrud. Det kaprede skib var galeasen ”Die Freindgescaft” hjemmehørende i Mecklenburg, på vej fra London til Gøteborg. Navnet på kaperskibet blev ikke oplyst, men det har formentlig været en båd ejet af rederiet Nordlys. Det kaprede skib var lastet med 11.000 pund kaffe, 10.000 pund sukkerkandis og 20.000 pund råsukker, en værdifuld last. Natten mellem den 13. og 14. blev en betydelig del af lasten bjærget, men den følgende dag blev galeasen ramt af en hård storm, der satte den på land, hvorved en endnu større del af ladningen blev havareret. Skib og last blev solgt på auktion den 6. december 1813.Den 30. oktober 1813 indbragtes til Løkken ved kaperfører Christen Kluberg af Thisted en Preussisk Kuf, kommende fra London og ladet med silke og bomuldstøj.